คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 (รอบบ่าย)

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบบ่าย) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จ 
การศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะอุตสาหกรรม 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาลัยเพาะช่าง 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม 
ตามรายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูล 
ตามลำดับ ต่อไป 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

203

ในการนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก 
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ตามลำดับ 
ดังนี้

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) 
นายอดุลย์ เหลืองอร่าม 

และ 
ปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประติมากรรมไทย) 
นายสมชาย บุญประเสริฐ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


204