คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสสุคนธ์ แสงมณี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 
วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
นราธิวาสราชนครินทร์ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวายรายงาน 
กิจการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 
โดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

รายงานกิจการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการเรียนการสอน ๔๑ หลักสูตร 
จำแนกเป็นหลักสูตรตํ่ากว่าปริญญาตรี ๑๕ หลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
๒ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒๔ หลักสูตร มีนักศึกษาจำนวน ๒,๖๙๔ คน 
คณาจารย์ ๓๘๔ คน และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ จำนวน ๕๕๙ คน 

จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ ระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑ คน ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ๗๐๒ คน 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน ๔๐ คน รวม ๗๔๓ คน 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

252

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบ 
บังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑ คน ได้แก่ 

นายวารินทร์ บุษบรรณ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเกษตรศาสตร์ 

ในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไป 

ทั้งขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แก่ผู้ได้รับ 
พระราชทานปริญญาบัตร คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 
สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


253