คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๖ ราย บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่น 
จำนวน ๓๒ ราย ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๒๙ ราย และ 
ผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน 
๓,๗๓๕ ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๗๖๔ ราย 

บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตร 
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานเหรียญเกียรตินิยม พระราชทานปริญญา 
มหาบัณฑิต และพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่ข้าพระพุทธเจ้า รองอธิการบดี
คณบดีแต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูลต่อไป 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

258
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
นายรังษี รัตนปราการ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการโรงแรม) 
Mr. Carl-Philipp Graf Von Hardenberg 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์) 
นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์ 

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการจัดการ) 
นายมานพ ทิวารี 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการท่องเที่ยว) 
นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร 

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) 
นางพูนทรัพย์ ชูแก้ว 

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จำนวน ๑๔ ราย 
นางสาวเธียรฤทัย คงสิน 
นางสาวธันยพร แหล็มเหละ 
นางสาวบงกช ดำแดง 
นายวีระพงค์ พันธรังษี 
นางสาวธมลวรรณ เชื้อช่วยชู 
นายเอกรินทร์ เขียวไปล่ 
นายศุภชัย เจริญโชติ 
นายธีรกานต์ สามทอง 
นางสาวปุริมา พรหมมนตรี 
นายจีรวัฒน์ บ่อน้อย 
นางสาวทิฆัมพร เพ็ชรกูล 
นางสาวรัตนภรณ์ หนูด้วง 
นางสาวสุชาดา สุมน 
ว่าที่ร้อยตรีศุภกร สังโคมินทร์ 

259
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน จำนวน ๑๕ ราย 
นางสาวคนึงจิต มนต์ชัยสิน 
นางสาววันวิสาข์ เมืองพรหม 
นายสิทธชัย แก้วสุข 
นายรวิชญ์ ไชยทอง 
นางสาวชารีฟะ ระยี 
นายศักดิ์ชัย แสงดี 
นางสาวจุฑาภรณ์ รัศมีทองคำ
นางสาวอรพรรณ พงศ์สว่าง 
นางสาวสุวิมล แทนโชติ 
นางสาวพัชรนันท์ เทพส่ง 
นางสาวพิมพ์ชนก เพชรมาตศรี 
นางสาวสุชัญญา ขนอม 
นางสาวพรชิตา หัวหิน 
นางสาวสุรนุช หิรัญธานี 
นางสาวจันทิมา ทองสงค์ 

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน จำนวน ๓ ราย 
นางสาวฉวีวรรณ บัวแก้ว 
นายเกรียงศักดิ์ พัฒนกุล 
นางสาวนฤมล ยอดคล้ำ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

260