คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณยุพา รอยกุลเจริญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณยุพา รอยกุลเจริญ 
รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่สถาบัน 
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กรรมการ 
สภาสถาบัน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต และนักศึกษาพยาบาลโดย 
ถ้วนหน้า ข้าพระพุทธเจ้าในนามของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
รู้สึกสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต กราบบังคมทูลทราบฝ่าละออง 
พระบาทว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ นับเป็นครั้งแรกที่รับพระราชทานปริญญาบัตร 
ในนามสถาบัน ด้วยเดิมทีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เดิมชื่อ 
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่สภากาชาดไทย 
เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนโดยดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของสภากาชาดไทย ได้นำส่ง 
ผลผลิตพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

292
สภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จนกระทั่งวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถาบัน 
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น 
หน่วยงานในกำกับของรัฐ และอยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย ซึ่งประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หน้า ๓ - ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ การดำเนินงาน 
ที่ผ่านมานับเนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจนถึงการเป็นสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นั้น ได้ยึดมั่นปณิธานและปรัชญาของสถาบัน ตลอดจน 
ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพและอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย สถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างครอบคลุมตามพันธกิจหลัก 
๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และ 
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

จากสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม การเกิดโรคเรื้อรังและโรค 
อุบัติใหม่ รวมทั้ง วิทยาการด้านเทคโนโลยี สถาบันได้ผลิตบัณฑิต โดยได้มีการพัฒนา 
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีลักษณะบูรณาการ รวมทั้งพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ และมี 
อัตลักษณ์ บัณฑิต คือ มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม นำการพยาบาล 
ตลอดจนปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำานึกในการคงไว้ซึ่งสิ่งดีงาม และมีคุณค่าความเป็นไทย 
เพื่อให้ได้บัณฑิตพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและปัญหาสาธารณสุข 
ของประเทศ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักศึกษาจำนวน ๗๙๕ คน ส่วนด้าน 
การวิจัยนั้น สถาบันมีการมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบันในด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้าน 
วิชาการและการวิจัยทั้งจากสถาบันภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งมีการให้บริการ 
วิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมจำนวนมากและหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติการบริการวิชาการ/วิชาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๓๙ คน และได้เปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
เพื่อพัฒนาบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ได้เปิดอบรม จำนวน ๔ สาขา ได้แก่ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสาขาการพยาบาล 
เวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล 

293
ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รวมทั้งสิ้น ๑๒๑ คน และได้จัดการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๗๘ คน และอยู่ระหว่างศึกษา ๗๗ คน ผลการดำเนินงาน 
ของสถาบันที่ได้กราบบังคมทูลมาโดยสังเขป เป็นผลงานที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ 
ร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ตลอดจนได้รับการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ 
ภายนอกสถาบัน 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ จำนวน ๑๘๘ คน 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ตามที่คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จะได้กราบบังคมทูลต่อไป และขอรับพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

294