คำกราบบังคมทูล ของ พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี นิมิตรสะโมทาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 
ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 
๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 


ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๙๑ นาย ได้รับ 
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน ๙๑ นาย บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร 
สัญญาบัตร จำนวน ๕๓ นาย แบ่งเป็น กองทัพบก จำนวน ๔๑ นาย กองทัพเรือ 
จำนวน ๗ นาย กองทัพอากาศ จำนวน ๔ นาย กองบัญชาการกองทัพไทย 
จำนวน ๑ นาย 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

90
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๙๗ นาย ได้รับ 
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน ๙๗ นาย บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร 
สัญญาบัตร จำนวน ๖๘ นาย แบ่งเป็น กองทัพบก จำนวน ๕๗ นาย กองทัพเรือ 
จำนวน ๗ นาย กองทัพอากาศ จำนวน ๓ นาย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 
๑ นาย 

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต 
เบิกผู้สำเร็จการศึกษาในส่วนของนายทหารสัญญาบัตรชาย เข้ารับพระราชทานกระบี่
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๓๘ นาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๓๙ นาย 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

91