คำกราบบังคมทูล ของ พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงาน 
ผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๘๒ นาย 
ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท 
กษัตริยาธิราช ๗๐ นาย ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน ๕ สาขาวิชา 
ได้แก่สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิชาวิศวกรรม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

88