คำกราบบังคมทูล ของ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพิธีพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ “สัตหีบ รีกัตต้า 2018” ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ 
นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในพิธีพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ 
“สัตหีบรีกัตต้า ๒๐๑๘” 
ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี 
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบ 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ข้าราชการกองทัพเรือ 
ตลอดจนประชาชนที่มาร่วมชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธาน 
และพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ สัตหีบ รีกัตต้า ๒๐๑๘ ในครั้งนี้ 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา 
พรรณวดี ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภท OK 
ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ชัยชนะจากการ 
แข่งขันในครั้งนั้นแสดงถึงพระปรีชาในการทรงเรือใบให้เป็นที่ประจักษ์ และทรงรับการ 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลในโอกาสดังกล่าว นับเป็นเกียรติประวัติและ 
ความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังทรงต่อเรือด้วยพระองค์เอง โดยได้ทรงต่อเรือ 
ประเภท OK ขนาด ๑๓ ฟุต ทรงใช้ชื่อว่า “เวคา” เป็นพระราชพาหนะเสด็จข้าม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

163
อ่าวไทยจากหน้าวังไกลกังวล หัวหิน มาขึ้นฝั่งที่หาดเตยงาม หน้ากองบัญชาการ 
กรมนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๖๐ ไมล์ทะเล โดยทรงใช้เวลา 
ในการแล่นใบถึง ๑๗ ชั่วโมงเต็ม และได้ทรงนำธงราชนาวิกโยธินที่ทรงนำข้ามอ่าวไทย 
มาด้วย ปักเหนือยอดก้อนหินใหญ่ที่ชายหาดของอ่าวนาวิกโยธิน นำามาซึ่งความปลื้มปีติ 
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ และกองทัพเรือได้ร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจัดการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศประเทศไทยเป็นประจำทุกปี
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ใช้สนามแข่งขันในอำเภอสัตหีบเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นสถานที่
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแล่นใบ 
ด้วยพระองค์เองในครั้งนั้น ถือได้ว่าเป็นปีแรกในการจัดการแข่งขันเรือใบรายการ 
สัตหีบ รีกัตต้า ๒๐๑๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมระลึกถึงพระปรีชาและเฉลิม 
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 
สนับสนุนให้นักกีฬาเรือใบได้ฝึกฝน พัฒนาฝีมือ และพัฒนากีฬาทางน้ำของประเทศ 
ให้ก้าวหน้า สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติต่อไป 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต 
เชิญรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” อันเป็นรางวัลพระราชทานนิรันดร 
เพื่อพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ “สัตหีบ รีกัตต้า ๒๐๑๘” และ 
ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ 
ประเภทต่าง ๆ โดยขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ พลเรือโท กาญจน์ ดีอุบล 
เลขาธิการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย เป็นผู้กราบบังคมทูลสรุปผลการ 
แข่งขัน และเบิกทีมนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันเข้ารับพระราชทานรางวัล ต่อจากนั้น 
ขอพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้เข้าร่วมพิธีต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

164