คำกราบบังคมทูล ของ พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 
ของ 
พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาของผู้สำเร็จ 
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหาร 
ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๗๐ นาย 
ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ จำนวน ๖๖ นาย 
ในจำนวนนี้ มีในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน จำนวน ๘ นาย ได้รับ 
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ และได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

86
วิทยาการทางเรือ รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
จำนวน ๔ ราย 

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๗๒ นาย 
ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ จำนวน ๖๗ นาย 
ในจำนวนนี้ มีในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน จำนวน ๗ นาย 
ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ จำนวน ๕ นาย 

อนึ่ง มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ยังไม่ได้รับ 
พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร จำนวน ๗ นาย เนื่องจากเข้ารับการศึกษา ณ 
ต่างประเทศ 

ในโอกาสอันเป็นมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต 
เบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

87