คำกราบบังคมทูล ของ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพิธีพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ “สัตหีบ รีกัตต้า 2019” ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ 
นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในพิธีพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ 
“สัตหีบ รีกัตต้า ๒๐๑๙” 
ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี 
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬา 
แข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ 
กองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนที่มาร่วมชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ รู้สึก 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
มาทรงเป็นประธาน และพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ สัตหีบ รีกัตต้า 
๒๐๑๙ ในครั้งนี้ 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา 
พรรณวดี ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภท OK 
ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ชัยชนะจากการ 
แข่งขันในครั้งนั้นแสดงถึงพระปรีชาในการทรงเรือใบให้เป็นที่ประจักษ์ และทรงรับการ 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลในโอกาสดังกล่าว นับเป็นเกียรติประวัติและ 
ความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

159
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังทรงต่อเรือด้วยพระองค์เอง โดยได้ทรงต่อเรือ 
ประเภท OK ขนาด ๑๓ ฟุต ทรงใช้ชื่อ “เวคา” เป็นพระราชพาหนะเสด็จ ฯ 
ข้ามอ่าวไทยจากหน้าวังไกลกังวล หัวหิน มาขึ้นฝั่งที่หาดเตยงาม หน้ากองบัญชาการ 
กรมนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๖๐ ไมล์ทะเล โดยทรงใช้เวลา 
ในการแล่นใบถึง ๑๗ ชั่วโมงเต็ม และได้ทรงนำธงราชนาวิกโยธินที่ทรงนำข้ามอ่าวไทย 
มาด้วย ปักเหนือยอดก้อนหินใหญ่ที่ชายหาดของอ่าวนาวิกโยธิน นำมาซึ่งความปลื้มปีติ 
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ และกองทัพเรือได้ร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศประเทศไทยเป็นประจำทุกปี สำหรับ 
การแข่งขันในครั้งนี้ใช้สนามแข่งขันในอำเภอสัตหีบ ในชื่อรายการ “สัตหีบ รีกัตต้า 
๒๐๑๙” ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ 
บพิตร ทรงแล่นใบด้วยพระองค์เอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมระลึกถึงพระปรีชาและ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 
สนับสนุนให้นักกีฬาเรือใบได้ฝึกฝน พัฒนาฝีมือ และพัฒนากีฬาทางนํ้าของประเทศให้
ก้าวหน้า สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติต่อไป 

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต 
เชิญรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” อันเป็นรางวัลพระราชทานนิรันดร 
เพื่อพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ “สัตหีบ รีกัตต้า ๒๐๑๙” และขอ 
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ 
ประเภทต่าง ๆ โดยขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ พลเรือโท กาญจน์ ดีอุบล 
เลขาธิการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย เป็นผู้กราบบังคมทูลสรุปผลการ 
แข่งขัน และเบิกทีมนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันเข้ารับพระราชทานรางวัล ต่อจากนั้น 
ขอพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้เข้าร่วมพิธีต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

160