คำกราบบังคมทูล ของ พลเรือโท ไชยนันท์ นันทวิทย์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเรือโท ไชยนันท์ นันทวิทย์ 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 


ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือโท ไชยนันท์ นันทวิทย์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ 
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาของผู้สำเร็จ 
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหาร 
ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๖๕ นาย ซึ่งสำเร็จการศึกษาตาม 
หลักสูตรโรงเรียนนายเรือ จำนวน ๖๐ นาย ในจำนวนนี้ มีในส่วนของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติฝากเรียน จำนวน ๘ นาย ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
จำนวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ และ 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาบริหารศาสตร์ รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหาร 
ต่างประเทศ จำนวน ๕ นาย 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


615

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ตามลำดับ
ต่อไป 


พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 


616