คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 (รอบบ่าย)

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบบ่าย) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 
การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
เบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเบิกคณบดี คณาจารย์คณะต่าง ๆ เพื่อเบิก 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

201 

ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อ 
เป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

202