คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ 
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ 
วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 


ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดทั้งผู้มาร่วมในพิธี มีความปีติยินดี
เป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร 
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 
ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 


ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงาน 
ผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาหลักของ 
กองทัพ ที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


500

ในวิทยาการสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ เพื่อให้สามารถประเมินและ 
กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร อำนวยการปฏิบัติการร่วม และสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๙๕ ราย 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตเบิกหัวหน้าสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และ 
เข็มวิทยฐานะ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทาน 
ปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ และขอรับพระราชทาน 
พระบรมราโชวาทแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล 
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาสืบไป 


พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 


501