คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนำคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ และคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กราบถวายบังคมลาและรับพระโอวาท ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในโอกาสนำคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ 
และคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทีมชาติไทย 
เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
กราบถวายบังคมลาและรับพระโอวาท 
ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๐ 
ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการ 
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


ในนามคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 
คณะนักกีฬาไทย มีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระวโรกาสให้คณะกรรมการโอลิมปิค 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย 
เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลา และขอรับพระราชทานพระโอวาท ก่อนออกเดินทางไป 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


526

แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๐ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ยังความปลาบปลื้มปีติ
แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าโดยทั่วหน้า 


ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบทูลรายงานถึงความเป็นมาในการเดินทาง 
ไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๐ ดังนี้ 


ประเทศไทยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ฯ ให้จัดส่ง 
คณะนักกีฬาไทยร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๐ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะ 
ผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกนักกีฬา และส่งนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาระหว่าง 
ประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาการกีฬา เชื่อมสัมพันธไมตรี และความสามัคคีกับ 
นานาประเทศ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เพื่อไปร่วมการแข่งขัน 
กีฬาซีเกมส์ ซึ่งประกอบด้วย ๕๔ ชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 
๑,๔๖๓ คน นักกีฬาชาย ๕๖๙ คน นักกีฬาหญิง ๔๑๒ คน เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 
๔๘๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๔๖๓ คน ๕๔ ชนิดกีฬา 


ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตนำคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่
ทีมชาติไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริมงคลในการเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๐ ต่อไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


527