คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในนามของสถาบัน ฯ และผู้ที่ได้เฝ้าทูลละออง 
พระบาทอยู่ ณ ที่นี้ ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลสานึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 
การศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่สถาบัน ฯ คณะกรรมการสภาสถาบัน 
คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บัณฑิต และนักศึกษา ตลอดจนผู้เฝ้าทูลละออง 
พระบาทพร้อมกัน ณ ที่นี้โดยทั่วกัน 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตเบิก ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร เบิกคณบดีคณะต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


539

พระราชทานปริญญาบัตร เบิกรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ กราบบังคมทูล 
เบิกบัณฑิตผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง เข้ารับพระราชทานเหรียญทอง 
ตามลำดับต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


540