คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 


ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
ผู้ร่วมพิธี และผู้สำเร็จการศึกษาทุกนาย มีความปีติยินดีเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละออง 
ธุลีพระบาท และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมา 
พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ 


ในโอกาสอันเป็นมหามงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตเบิกหัวหน้าสถาบันการศึกษาต่างๆ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


611

เบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ตามลำดับ พร้อมทั้ง 
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ผู้สำเร็จการศึกษากราบบังคมทูลถวายสัตย์
ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และขอรับพระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็น 
สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสืบไป 


พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 


612