คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร 
และเข็มวิทยฐานะ 
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ 
วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดทั้งผู้มาร่วมในพิธี มีความปลาบปลื้ม 
ปีติเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เสด็จพระราชดำเนินมา 
พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 
วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการ 
ทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ในวันนี้ 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


344

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาต กราบบังคมทูลรายงานความ 
เป็นมา และผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงสุดของกองทัพ ที่มี
ความมุ่งหมายให้นักศึกษา ซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจภาคเอกชน 
และนักการเมือง ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจใน 
วิทยาการสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ สามารถประเมินและกำหนด 
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความเข้าใจในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง 
ส่วนราชการต่าง ๆ กับภาคเอกชน ที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงาน 
ซึ่งกันและกัน เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติให้วัฒนาถาวรสืบไป ในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมจำนวน ๒๘๑ ราย 

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ และวิทยาลัย 
การทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ 
มีความมุ่งหมายให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในด้านการทหาร การเมือง การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการ 
และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพ โดยสามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ทหาร 
รวมทั้งอำนวยการปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมจำนวน ๓๙๖ ราย 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียน 
เสนาธิการทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาหลักของเหล่าทัพ ที่ทำหน้าที่ผลิต 
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ มีความมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นายทหารของ 
เหล่าทัพ ด้านยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี การบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ เพื่อ 
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการ และผู้บังคับหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมจำนวน ๔๙๔ ราย 

อนึ่ง โรงเรียนเสนาธิการทหารบก มีหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การทหารและสาขาวิชาความมั่นคงศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อศึกษา 
เพิ่มเติมต่อจากหลักสูตรประจำ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู้สำเร็จการศึกษา รวม 
จำนวน ๑๕ ราย 

ผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตามที่ได้
กราบบังคมทูลมาโดยลำดับ นับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมายของทางราชการ 


345

บรรดาผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน 
พระราชานุญาต เบิกหัวหน้าสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และ 
เข็มวิทยฐานะ และขอรับพระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จ 
การศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สำเร็จการศึกษาสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


346