คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
ผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดทั้งผู้มาร่วมในพิธี มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นหาที่สุด 
มิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานกระบี่และ 
ปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียน 
นายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ในวันนี้ นับเป็นพระมหา 
กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ 

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต 
เบิกหัวหน้าสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และเบิก 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

82

ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ตามลำดับ พร้อมทั้ง 
ขอพระราชทานพระราชานุญาต ให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้กราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และขอรับพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

83