คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

เนื่องในศุภวาระมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาในนามคณะ 
รัฐมนตรี ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้วยความ 
ปีติโสมนัสและความจงรักภักดี 

ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่า 
ละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อสร้างความร่มเย็นเป็นสุข 
ให้แก่อาณาประชาราษฎร์ ตั้งแต่ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จวบจนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์ที่ ๑๐ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระเมตตากรุณาและพระราชปณิธาน 
อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเหล่าพสกนิกรใต้ร่มพระบารมียิ่งประจักษ์ชัดแจ้ง 
และตราตรึงในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

320

ในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวาย 
พระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐ อานุภาพแห่งองค์
พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่ง 
สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท ให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ มีพระราช 
ประสงค์จำนงสิ่งใด ขอจงสำเร็จดังพระราชหฤทัยทุกประการ สถิตธำรงในไอศูรย์สิริราช 
สมบัติเพื่อปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตราบจิรัฐิติกาล 

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัตยาธิษฐานต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
จักจงรักภักดี ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความสมัครสมานสามัคคี เพื่อสนอง 
พระราชปณิธานให้บังเกิดศุภผลอันไพศาลแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
ประชาชน โดยเต็มสติปัญญาและกำลังความสามารถทุกประการ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

321