คำกราบบังคมทูล ของ พลโท ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้. และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลโท ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้. 
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 


ข้าพระพุทธเจ้า พลโท ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 
ของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และผู้สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙๕ นาย 
ซึ่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน ๑๘๖ นาย 
ประกอบด้วย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ สาขา 
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ ปริญญาวิทยาศาสตร 
บัณฑิต จำนวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


613 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
จำนวน ๑๒ นาย 


อนึ่ง มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ยังไม่ได้รับพระราชทาน 
กระบี่และปริญญาบัตร จำนวน ๖ นาย เนื่องจากเข้ารับการศึกษา ณ ต่างประเทศ 


ในโอกาสอันเป็นมหามงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ตามลำดับ
ต่อไป 


พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 


614