คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รายงานกิจการของมหาวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
รายงานกิจการของมหาวิทยาลัย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย 
วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานกิจการของ 
มหาวิทยาลัยที่ผ่านมาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใต้การกำกับของ 
กรุงเทพมหานคร ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม 
เป็นผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนา 
ให้ชุมชนเมืองน่าอยู่และมีสุขภาวะ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนา 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของเมือง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
ในด้านการเรียนการสอนมี ๖ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


107

สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ 
และหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยและสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบ 
ราง นอกจากนี้ ยังมีโครงการจัดตั้งคณะใหม่ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เป็นความจำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของเมือง 
ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการแพทย์และห้องผ่าตัด หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 

ด้านวิจัย หัวข้อวิจัยที่สำคัญในปีนี้ เป็นเรื่องการเข้าถึงระบบฉุกเฉินของประชาชน 
ในเขตเมืองและการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง มีการดำเนินโครงการวิจัยทั้งสิ้น ๔๗ โครงการ 
ในสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และการบริหารจัดการมหานครทุกโครงการ 
มีผลงานและบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ฯ โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร 
องค์กรปกครองท้องถิ่น และเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน 
การบริหารจัดการเขตเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนามหานคร หลักสูตร 
ผู้นำเมือง หลักสูตรการป้องกันภัยพิบัติเมืองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของชุมชนเมือง

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม 
ทางด้านนี้ตลอดทั้งปี เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมซึมซับอยู่ในวิถีชีวิตของชาวมหาวิทยาลัย 
อีกทั้งยังได้สืบค้นและรวบรวมภูมิปัญญา ความเป็นอยู่และประเพณีของชุมชนดั้งเดิมที่
อยู่ในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย อันได้แก่ชุมชนทับทิมร่วมใจ ชุมชนท่าน้ำสามเสน 
เพื่อบันทึกไว้เป็นภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน 

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความก้าวหน้าเป็นลำดับด้วยดี
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
จำนวน ๒๑๖ คน และเป็นปีแรกที่มีบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๗๕ คน 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา คณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ 

108 
ตามรายนามที่คณบดีจะได้กราบบังคมทูลต่อไป และขอรับพระราชทานพระราโชวาท 
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล และเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของบัณฑิต นักศึกษา 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


109