คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี อุปนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี 
อุปนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และเป็นพระมหา 
กรุณาธิคุณแก่กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา คณาจารย์ บุคลากร และ 
นักศึกษาโดยถ้วนหน้า ข้าพระพุทธเจ้าในนามของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา รู้สึกสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก รองศาสตราจารย์
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา กราบบังคมทูล 
รายงานกิจการของวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

288