คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานกิจการของวิทยาลัย 
เทคโนโลยีจิตรลดาในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ อันเป็นปีที่ ๔ แห่งการสถาปนาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีจิตรลดา 

ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ จำแนกตามพันธกิจหลัก ได้แก่ ด้านการผลิต 
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ด้านการผลิตบัณฑิต กำหนดเป้าหมายให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพรอบด้าน 
ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ มีการพัฒนานักศึกษาต่อเนื่อง มีระบบการให้ทุนช่วยเหลือ 
การศึกษา จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาคณาจารย์ 
ทำความตกลงกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

289
ด้านการวิจัย วิทยาลัย ฯ ได้กำหนดแนวทางการวิจัย พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์
ในการพัฒนา ครอบคลุมเรื่องแนวทางการพัฒนา การแสวงหาทรัพยากร และการสร้าง 
เครือข่ายการวิจัย 

ด้านการบริการวิชาการ วิทยาลัย ฯ ถือเป็นภารกิจหลักที่สำาคัญประการหนึ่ง 
จึงสนับสนุนให้หน่วยงานในวิทยาลัย ฯ เผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ตลอดปี
ที่ผ่านมาวิทยาลัย ฯ ให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดอบรมภาษาต่างประเทศ 
การจัดอบรมผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยฯ ส่งเสริมการทำนุบำรุง อนุรักษ์
และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามอย่าง 
ต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของ 
ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของไทย ตลอดจนวัฒนธรรมนานาชาติ 

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยฯ ได้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งบัดนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อันจะเป็น 
กฎหมายแม่บทที่ควบรวมกิจการของวิทยาลัยกับโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 
นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ศกนี้ เป็นต้นไป 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต 
เบิกคณบดีคณะบริหารธุรกิจและคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กราบบังคมทูล 
เบิกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต่อจากนั้น 
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น ๖๙ ราย เสร็จแล้วขอพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรสืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

290