คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลถวาย 
รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อ 
ทราบฝ่าละอองพระบาทโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ในการ 
มุ่งพัฒนาผลิตบัณฑิตที่เก่งและมีคุณธรรม สร้างเสริมความสามารถของบุคลากรและ 
นักศึกษาให้ใฝ่ในการเรียนรู้ตามปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาระบบ 
การบริหารองค์กรแนวใหม่และการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีความคล่องตัวและมี
คุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานวิจัย 
และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้เปิดสอน ในระดับ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม ๑๔๕ สาขาวิชา มีนักศึกษา 
๑๖,๑๖๕ คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำ ๑,๖๙๓ คน ลูกจ้างมหาวิทยาลัยและ 
พนักงานแบบไม่ประจำ ๗๓๗ คน ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ๒,๖๐๗ คน 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

340