คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ 
รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการ 
แทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล 
รายงานกิจการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันในรอบปีที่ผ่านมาพอสังเขป ดังนี้ 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ 
โดยเริ่มตั้งแต่โรงเรียนอาชีพช่างกล ทั้งนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สถาบันได้รับพระมหา 
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานนามสถาบันว่า “ปทุมวัน” โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้จัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา 

ปัจจุบันสถาบัน ฯ ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และดำเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ทั้งนี้สถาบัน ฯ ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษา การวิจัย ส่งเสริม และ 
ให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ของชาติ โดยยึดมั่นในปรัชญา “มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม นวัตกรรม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

358
ก้าวไกล ใส่ใจพัฒนาสังคม” เพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจ สังคมและ 
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 

ด้านการจัดการศึกษา สถาบัน ฯ ได้จัดการศึกษา ๒ คณะวิชา ได้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการพัฒนา 
และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมถึงความต้องการของอุตสาหกรรมภายในประเทศ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการพัฒนานักศึกษาให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน 
มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญ 
ก้าวหน้าต่อไป 

ด้านการวิจัยและพัฒนา สถาบัน ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในแนวทางสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการวิจัยและ 
การประยุกต์ใช้ ให้สามารถนำไปขยายผลในรูปของการบริการวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ และสถาบัน ฯ ได้มีโครงการ 
ความร่วมมือทางวิชาการกับ NAGAOKA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY วิทยาลัย 
เทคโนโลยีแห่งชาติโอกินาว่า และวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น 
โดยให้นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันฯ ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนงานวิจัย ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 

ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม สถาบัน ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ 
วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงได้
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดสัมมนา ฝึกอบรมขึ้น 
ภายในสถาบัน และได้ส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากร และจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนให้คำปรึกษาในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญแก่หน่วยงานในภาครัฐบาลและเอกชน 
อีกด้วย อีกทั้งยังจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 

ด้านการพัฒนาระบบบริหาร สถาบัน ฯ ดำเนินการทบทวนภารกิจทุกด้านเพื่อ 
นำมากำหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการวางรากฐานให้พร้อม
ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำแห่งความรู้อย่างมั่นคง โดยหน่วยงานได้จัดการศึกษาได้มุ่ง 
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบจากสังคม และ 
สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้คุณภาพ 
ระดับมาตรฐานสากล 

359 

ส่วนการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ได้มุ่งพัฒนาส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษา พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือ 
กับภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

การดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดังได้กราบบังคมทูลมาโดยสังเขปนี้
นับว่าก้าวหน้าด้วยดีมาโดยตลอด 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ดังรายนามที่คณบดีจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับต่อไป กับขอพระราชทานพระราโชวาท 
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บัณฑิต นักศึกษา คณาจารย์ และข้าราชการของสถาบันสืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

360