คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อทราบฝ่าละออง 
พระบาท โดยสังเขปดังนี้ 


ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ มีผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับอนุมัติปริญญา 
ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ปริญญาเอก ๒๖๗ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๑๓๓ คน 
ปริญญาโท ๑,๓๐๐ คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๔ คนปริญญาตรี ๕,๙๘๖ คน 
รวม ๗,๖๙๐ คน 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบ 
บังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอ 
ดินแดง และรางวัลศรีกาลพฤกษ์ ดังคำกราบบังคมทูล ตามลำดับ 

จากนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชา 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

422

ต่าง ๆ ตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไป และขอพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ สืบไป 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ผู้สำเร็จ 
การศึกษาเข้ารับพระราชทาน ตามลำดับ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
พระฮอนด้า เข็มมา 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
พระมหาอธิวัฒน์ บุดดานาง 

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลเบิก ผู้เข้ารับ 
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณต่าง ๆ ตาม
ลำดับ 

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ศาสตราจารย์เซจิ โอคาดะ
 
ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
นายศุภชัย เจียรวนนท์ 

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
ศาสตาจารย์เอนก กิจเจา 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารกิจการ 
สาธารณะ 
นายอ๊อด พงสะหวัน 

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ
ศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย 

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ
ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ผู้แทนมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง 
เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า 

423
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
นายสิทธิชัย ลีเกษม 

รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ 
ศาสตราจารย์สนั่น จอกลอย 

รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
นางสาวเกษสุดา เดชภิมล 

รางวัลศรีกาลพฤกษ์ สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน 
นายปริญญา เนตรคำ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

424