คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 
ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ขอพระราชทานกราบบังคมทูล เบิกดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
รัฐพล มีลาภสม 
วงเดือน สร้อยสี 
สมควร โพธารินทร์ 
แก้วบัวสอน ราชขันติ 
วชิระ กว้างขวาง 
สุริยา อุดด้วง 
นิตยา ภูงาม 
ทวีศิลป์ เล็กประดิษฐ์ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

506
ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย 
ชำนาญ พูลสวัสดิ์ 
ผจงจิต พิจิตบรรจง 
วัชนะชัย จูมผา 
ไวรุจน์ อิ่มโพ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

507