คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง 
ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า 
ล้นกระหม่อม ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันนี้ นับเป็นมหามงคลอันประเสริฐยิ่ง 
แก่มหาวิทยาลัย 

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
ผู้แทนคณะ และวิทยาลัย เพื่อนำผู้ได้รับพระราชทาน ตามลำดับ และในที่สุดแห่งพิธี
ขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตใหม่สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


116