คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองพระบาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัย และ 
ทรงตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง ทรงมีแนวพระราชดำริ
ให้เยาวชนได้เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรม 
การดนตรี ทรงเป็นต้นแบบและองค์อุปถัมภ์ทางดนตรีทั้งด้านวิชาการ และการปฏิบัติ 
รวมถึงการให้ความสำคัญต่อคุณค่าในการส่งต่อความรู้ของโบราณาจารย์ทางดนตรี 
มาอย่างต่อเนื่อง และทรงสนับสนุนให้สังคมเห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมอันเป็น 
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทยที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

521
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงกอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ 
ด้านดนตรีทรงพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ ทรงมีความเชี่ยวชาญทางดนตรีทั้งด้าน 
ทฤษฎีและปฏิบัติทรงใช้ศาสตร์ทางดนตรีในเชิงมานุษยดุริยางควิทยา ซึ่งบูรณาการ 
ความรู้ด้านชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และดนตรีวิทยาเข้าด้วยกัน 
เพื่อสร้างความเข้าใจในมนุษยชาติอย่างลุ่มลึก ทรงใช้ดนตรีไทยในการขยายพรหมแดน 
ความรู้และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ผ่านการจัดการแสดงดนตรีไทยใน 
ต่างประเทศ ทรงศึกษาดนตรีพื้นบ้านทั่วทุกภาคของไทยและดนตรีต่างชาติอย่างลึกซึ้ง 
ด้วยคุณูปการต่อการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมการดนตรีมาโดยตลอด ทรงได้รับ 
การทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้วันคล้ายวันพระราชสมภพเป็น “วันอนุรักษ์มรดกชาติ” ทรง 
ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญานามว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดก 
วัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน” เป็นลำดับ 

พระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงล้วนเป็นประโยชน์ทางวิชาการสาขาวิชามานุษย 
ดุริยางควิทยาและการศึกษาของพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ 
พระเกียรติคุณ และด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันเป็นที่ประจักษ์ต่อการ 
พัฒนาองค์ความรู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สภา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม 
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณ 
ให้ปรากฏ และเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สืบไป 

วโรกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าเฝ้าทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามานุษย 
ดุริยางควิทยา แด่ใต้ฝ่าละอองพระบาท 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

522