คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ขอพระราชทานพระราชานุญาต กราบบังคมทูลเบิก พระภิกษุ
ผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๕ รูป ตามลำดับ
 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมติเป็นเอกฉันท์
มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ประกอบภารกิจทางด้าน 
การแพทย์ การศึกษา และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและ 
ประเทศชาติเป็นอเนกประการ

วโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณเฉลิม วราวิทย์ 
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

523
รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่ 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล กังวลกิจ 
ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

524