คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย 
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช ขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใต้การกำกับของ 
กรุงเทพมหานคร ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม 
เป็นผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง โดยการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาให้
ชุมชนเมืองน่าอยู่และมีสุขภาวะ มหาวิทยาลัย ฯ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลักด้าน 
การผลิตบัณฑิต การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
ในด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดตั้งคณะใหม่คือ คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีสุขภาพ นอกเหนือจากเดิมที่มีอยู่แล้ว ๒ คณะ และ ๒ วิทยาลัย ทำให้มี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่มขึ้นจากเดิม ๓ หลักสูตร เป็น ๖ หลักสูตร ที่เป็น 
ความจำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของเมือง ด้านวิจัย ได้ส่งเสริมสนับสนุน 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

77
การวิจัยและการสร้างสรรค์ศาสตร์เขตเมือง มีหัวข้อการวิจัยที่ส่งผลต่อคนเมือง เช่น 
วิถีชีวิตเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนในเขตเมือง มีการดำเนินโครงการวิจัยทั้งสิ้น 
๕๖ โครงการ ทุกโครงการมีผลงานและบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ จัดหลักสูตรอบรม 
ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมืองหรือหลักสูตรมหานคร และหลักสูตร 
ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมืองหรือหลักสูตรผู้นำเมือง เพื่อพัฒนาและเผยแผ่
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเขตเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนา 
มหานคร ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรม 
ทางด้านนี้ตลอดทั้งปี เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมซึมซับอยู่ในวิถีชีวิตของชาวมหาวิทยาลัย 
และมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเป็นอยู่และประเพณีของชุมชนดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่
รายรอบมหาวิทยาลัย การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความก้าวหน้า 
เป็นลำดับด้วยดี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล จำนวน ๗๒ คน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน ๒๑๓ คน 
และวิทยาลัยพัฒนามหานคร จำนวน ๗ คน รวมจำนวนทั้งหมด ๒๙๒ คน 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามรายนามที่คณบดี
จะได้กราบบังคมทูลต่อไป และขอรับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ
พิพัฒนมงคลและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของบัณฑิต นักศึกษา และคณาจารย์ของ 
มหาวิทยาลัยสืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

78