คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิก พระสงฆ์ผู้สำเร็จ 
การศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


117