คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกพระสงฆ์ผู้สำเร็จ 
การศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


294