คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาจาก 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ และคณะ 
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตร และ 
พระราชทานเหรียญเกียรตินิยม ตามรายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์ 
ได้กราบบังคมทูลตามลำดับต่อไป 


ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน ๒,๔๓๙ คน แยกเป็น 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


408

ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒,๓๑๑ คน 
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๑๒๘ คน 

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และคณะ จะได้กราบบังคมทูล 
ตามลำดับ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


409