คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานกิจการของสถาบัน 
เทคโนโลยีจิตรลดา ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ นับเป็นปีแรกแห่งการปรับเปลี่ยน 
สถานภาพจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดามาเป็นสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ภายใต้
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ 


ผลการดำเนินงานของสถาบัน ฯ จำแนกตามพันธกิจหลัก ๔ ด้าน ดังนี้ 


ด้านการผลิตบัณฑิต กำหนดเป้าหมายให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพรอบด้าน 
ทั้งในด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและสังคม มีระบบการให้ทุนเพื่อให้โอกาส 
แก่นักศึกษาทุกคน มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาคณาจารย์
และร่วมมือกับสถานประกอบการจำนวนกว่า ๘๐ แห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นต้น 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


496

ด้านการวิจัย สถาบัน ฯ ได้กำหนดแนวทางการวิจัยและนวัตกรรม ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนาของสถาบันฯ 


ด้านการบริการวิชาการ สถาบัน ฯ ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่ง 
จึงสนับสนุนให้หน่วยงานในสถาบัน ฯ เผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ใน 
รูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดอบรมภาษาต่างประเทศ การจัดอบรมผู้ประกอบการในด้าน 
ต่าง ๆ เป็นต้น 


ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันฯ ส่งเสริมการทำนุบำรุง อนุรักษ์
และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 
อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงคุณค่า 
ของศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของไทย ตลอดจนวัฒนธรรมนานาชาติ 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต 
เบิกคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ กราบบังคมทูล 
เบิกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต่อจากนั้น 
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๔ ราย เสร็จแล้ว 
ขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


497