คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานกิจการของ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในรอบปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒได้ปฏิบัติพันธกิจในด้านต่าง ๆ ก้าวหน้ามาโดยลำดับ เพื่อตอบสนอง 
นโยบายด้านการศึกษาของชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อการรับใช้สังคมในสาขาต่างๆ 
ทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สอดคล้อง 
กับความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยใน แขนงต่าง ๆ 
ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
อย่างต่อเนื่อง 


ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติปริญญา 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวน ๕,๑๔๔ ราย 
พระภิกษุ จำนวน ๓ ราย 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


535

ลำดับนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกพระภิกษุผู้สำเร็จ 
การศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๓ รูป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


536