คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 (รอบบ่าย)

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบบ่าย) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์และ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม 
ตามรายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ ต่อไป 
ในการนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก 
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ตามลำดับ 
ดังต่อไปนี้ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว) 
His Excellency Thong Khon 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

186
ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคนิคศึกษา) 
Doctor of Philosophy Paryono Paryono 

ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายประยงค์ ชื่นเย็น 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
นางนพรัตน์ กุลหิรัญ 

ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ออกแบบนิเทศศิลป์) 
นายปราจิน เอี่ยมลำเนา 

และ 
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) 
นายพิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

187