คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 (รอบเช้า)

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
(รอบเช้า) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก 
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะ 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
และคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม 
ตามรายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูล 
ตามลำดับ ต่อไป 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

193

ในการนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก 
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ตามลำดับ 
ดังนี้ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายจาง อีลา 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายธีรชัย ศิริรัตน์อัสดร 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 

และ 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นางนารินรัตน์ เพชรน้อย 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


194