คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย 
วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช ในนามของสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บัณฑิต 
นักศึกษา และผู้ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท 
เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในวันนี้ นับเป็น 
สิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง และเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่คณะ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้สำเร็จการศึกษา และนักศึกษา 
โดยทั่วหน้า 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหาร 
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารรักษาพระองค์ ร่วมกับข้าราชบริพาร 
หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยราชการ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


105

ด้วยหัวใจ” เพราะทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความทุกข์สุขของประชาชน ทรงมีพระราช 
ปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ประเทศไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน 
ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ ในการนำพาประเทศให้เกิดการพัฒนา ปวงข้า 
พระพุทธเจ้าชาวนวมินทราธิราช จักขอยึดถือแนวทางพระราชปณิธานในการสร้าง 
ความมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ให้เป็นอัตลักษณ์ที่ถาวรในตัวบัณฑิตและนักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย 


ในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกอธิการบดี 
กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๙ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


106