คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล 
นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
แก่กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
โดยถ้วนหน้า ข้าพระพุทธเจ้า ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก ศาสตราจารย์บัณฑิต 
เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลรายงานกิจการของ 
มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

263