คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณ และผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 (ภาคบ่าย)

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณ 
และผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
(ภาคบ่าย) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่าง ๆ เมื่อเช้านี้ และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมา 
พระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่ง ในบ่ายวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง 
ข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งที่ ๘๑๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาท 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลงานดีเด่นทางวิชาการสาขา 
ต่าง ๆ และได้อุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่วงวิชาการ มหาวิทยาลัย และ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

269

ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างอันพึงเจริญรอยตาม 
สืบไป 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามลำดับ ดังนี้ 

ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวาสนา พัฒนพีระเดช 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ 

เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
เภสัชกรหญิงโศรดา หวังเมธีกุล 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
รองศาสตราจารย์ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ชโยวรรณ 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายชาติศิริ โสภณพนิช 

ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถ 
และความชำนาญเป็นพิเศษในวิชาที่สอน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้า 
ในการศึกษาของมหาวิทยาลัย สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศสืบไป ผู้ได้รับ 
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้แก่ 

270

คณะครุศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง 
ศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวพันธ์ 

คณะนิเทศศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 

คณะแพทยศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า 


คณะรัฐศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี 

ส่วนผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษก 
สมโภช ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการบริหารกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ได้
พิจารณาให้อาจารย์และนักวิจัยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ๑ ราย ได้แก่ 

ผลงานวิจัย เรื่อง “ชวนถก ชาติและชาติพันธุ์ (กรุงเทพ ฯ: สำนักพิมพ์ศยาม 
ฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครั้งที่ ๒), ๒๕๖๐” 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์

นิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ๒๐ ราย ได้แก่ 

ประเภทนิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ฮีสโตนดีอะเซทิลเลสเสริม
การแปรสภาพไปเป็นเซลล์สร้างกระดูกของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์” 
ดร.ฮุน กอง นัท นาม 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การตอบสนองของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์เมื่อได้รับ 
อินเตอร์ลิวคิน-๑๒” 
อาจารย์ ดร.เบญจา อิศรางกูร ณ อยุธยา 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพฟันเทียมทั้งปากถอดได้ความ 
พึงพอใจของผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก” 
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ณฤดี ลิ้มปวงทิพย์ 

271