คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบ 
บังคมทูลรายงานกิจการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยสังเขป ดังนี้ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการตาม 
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาและตามวิสัยทัศน์มุ่งเน้น เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ ใน ๑๐ ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และ 
ยังส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีอัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หลักสูตรที่เปิดสอน 
มีทั้งระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต จำนวน 
๑๗๙ หลักสูตร มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ 
แนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 

ด้านงานวิจัย สถาบันได้ให้ความสำาคัญส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา ได้สร้างผลงานวิจัยที่เป็นชื่อเสียงให้กับสถาบันและเป็นประโยชน์

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

326
ต่อประเทศ โดยการสนับสนุนให้ทำงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อรวบรวมความรู้จาก 
หลายแขนงและสรรพกำลังจากส่วนงานต่าง ๆ ของสถาบัน เพื่อให้ได้งานวิจัยที่สามารถ 
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังให้ทุน 
สนับสนุนการทำวิจัยและหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและต่างประเทศด้วย 
ทำให้สถาบันมีงานวิจัยลงตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ และยังตระหนักถึง 
ความสำคัญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้มีผลงานที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญาในนามสถาบันด้วย 

ในด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ สถาบันได้ให้ความสำคัญกับ 
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์การต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยน 
วิทยาการอันทันสมัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน ความร่วมมือดังกล่าว 
ครอบคลุมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การให้ทุนการวิจัย การผลิตบัณฑิตด้วย 

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม สถาบันได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องมา 
โดยตลอด มีการจัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนโดยรอบ 
มีการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ เป็นที่ปรึกษา วิทยากรและบริการทดสอบ 
ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการให้บริการหลากหลายรูปแบบ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
เปิดกว้างสู่สังคมอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 

สถาบันมีนักศึกษาทั้งหมด จำนวน ๒๕,๒๕๓ คน มีบุคลากรซึ่งประกอบ 
ไปด้วยบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งลูกจ้าง จำนวน ๒,๓๕๕ คน 
มีผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๕,๓๗๕ คน 
มีบัณฑิตที่เลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๒๕ คน รวมทั้งสิ้น 
๕,๔๐๐ คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการวิชาการและสถาบัน ซึ่งสภา 
สถาบันมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 
๒ ราย ได้แก่ 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ศาสตราจารย์ ดร.ฮยอง ซอค คิม 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล 

327

บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นมหาอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ 
คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป ต่อจากนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอรับ 
พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและนักศึกษาของสถาบัน ฯ สืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

328