คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในนามของมหาวิทยาลัยและผู้เฝ้าทูลละออง 
พระบาทอยู่ ณ ที่นี้ ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมา 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ในวันนี้ 

นับเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บัณฑิต และนักศึกษา ตลอดจน 
ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมกัน ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน 

ณ วโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานเบิก ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุ
ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน 

(๑) 
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

330
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งเบิกคณบดีคณะต่าง ๆ กราบบังคมทูล 
เบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ ต่อจากนั้น 
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล 
แก่บัณฑิต นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือสืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

331