คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ใน 
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ ๑๙ มหาบัณฑิต 
รุ่นที่ ๒๐ และบัณฑิตรุ่นที่ ๒๒ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 
มหาบัณฑิตรุ่นที่ ๔ และบัณฑิตรุ่นที่ ๑๘ จากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งเป็นสถาบัน 
สมทบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ 
นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ พนักงาน ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 
บัณฑิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีโดยทั่วกัน 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตเบิก รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 
กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยกิตติคุณและอธิการบดี

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


349

กิตติคุณเข้ารับพระราชทานโล่พร้อมเข็มประดับเกียรติยศ ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล 
เกียรติคุณเข็มกิตติการทองคำเข้ารับพระราชทานเข็มกิตติการทองคำตามลำดับต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


350