คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทูลเกล้า ฯ ถวาย ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงละครแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม 
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทูลเกล้า ฯ ถวาย 
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ โรงละครแห่งชาติ 
วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมา 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 
การศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติและเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นับเป็นพระมหา 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ


176

กรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภาสถาบันฯ คณาจารย์ ข้าราชการ บัณฑิต นักศึกษา 
ตลอดจนผู้ร่วมพิธีนี้ทุกคน ข้าพระพุทธเจ้าในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง 
วัฒนธรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 

เนื่องในโอกาสที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทาน 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แด่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าจึงขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพ 
พระปรีชาสามารถสูง ในด้านดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทย โดยทรงงานด้านดนตรีไทยและ 
คีตศิลป์ไทยไว้หลากหลาย ทรงสนพระทัยและทรงศึกษาดนตรีไทยมาอย่างจริงจัง และ 
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนปัจจุบัน ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ โดยทรงศึกษาจากครู 
เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่าน พระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีไทยและการขับร้อง 
เพลงไทยเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทรงพระปรีชาสามารถในการ 
พระราชนิพนธ์บทเพลงต่าง ๆ และนำความรู้และประสบการณ์ของพระองค์ ไป 
พระราชทานคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแก่ผู้แสดง ที่สำคัญ 
อย่างยิ่งคือ ทรงเป็นผู้นำในการศึกษาด้านดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทย ทรงเป็น 
หลักชัยและแบบอย่างที่ทำให้เยาวชนไทยตระหนักในคุณค่า หันมาใส่ใจในการศึกษา 
ศาสตร์และศิลปะแห่งดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทย เพื่อนำไปสร้างความสุขในการดำรงชีวิต 
ตามวิถีไทย เสริมสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ต่อไป นอกจากนี้ได้พระราชทานพระราชูปถัมภ์และพระราชานุเคราะห์แก่ศิลปิน สถาบัน 
การศึกษา มูลนิธิ ชมรม และบุคคล ในการจัดการศึกษาเพื่ออนุรักษ์และสืบทอด 
ศาสตร์สาขานี้ให้คงอยู่สืบไป 

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูล 
เชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ตามรายงานที่คณบดี
แต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไป และขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริมงคล 
แก่บัณฑิต คณาจารย์ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้
ตามลำดับ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


177