คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายงานกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รายงานกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการของ 
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำาการสอนทั้งสิ้น 
จำนวน ๑๘๒ หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๙๐ หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน ๕๕ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
จำนวน ๓๗ หลักสูตร มีนิสิตรวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๒,๘๖๕ คน เป็นนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี จำนวน ๔๐,๕๖๒ คน ระดับปริญญาโท จำนวน ๑,๖๓๐ คน และ 
ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑,๓๘๗ คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๒,๓๖๙ คน 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๗,๙๓๙ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ สภามหาวิทยาลัย 
มหาสารคามได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

368

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่สร้างคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์
ให้แก่สังคมและประเทศชาติสมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ดังนี้

ประเภทบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม) 

ประเภทบุคคลดีเด่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ 
นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 

ประเภทบุคคลดีเด่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (บ้านแท่น)
 
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 

ผู้ได้รับพระราชทานทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จำนวน ๓๓ คน ได้แก่

ระดับปริญญาเอก 
๑. นายธีระวัฒน์ ทองวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๒. นายศราวุฒิ สนใจ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 

๓. นางสาวศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท 
๑. นางสาวธนัณณ์ ขันทะยศ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

๒. นางสาวนิลาวัลย์ สุระป้อง สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๓. นางสาวพรพิมล เพ็งประภา สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


369

๔. นายสัญชัย ผิวเพชร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะเทคโนโลยี 

ระดับปริญญาตรี 
๑. นายกิตติศักดิ์ ลาโพธิ์ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
๒. นายเกียรติศักดิ์ สิงห์ศรีโว สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
๓. นางสาวคริตยา วาโยพัฒนา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์ 
๔. นางสาวจุฑามาศ จันทชัย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕. นายฉัตรชัย พิมพา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
๖. นางสาวชัชชญา วราธีรโชค สาขาวิชาการตลาด 
คณะการบัญชีและการจัดการ 
๗. นายชานนท์ ดำสนิท หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
๘. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(การเมืองการปกครอง) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
๙. นายณัชพล นามรส หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ 
๑๐. นายณัฐพงศ์ กองขุนจันทร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๑. นายณัฐพล ศรีโสภณ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๒. นายนนทกร สุขจินดาเสถียร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 
คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๓. นายปราโมทย์ ก้องกังวาลย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
๑๔. นายปิยะวัฒน์ โพธิขำ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 


370

๑๕. นายภัทรพล ชาวขุนทด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
คณะการบัญชีและการจัดการ 
๑๖. นางสาวมุฑิตา ขวานทอง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗. นางสาวเรณุมาศ สุขกํ่า สาขาวิชาประมง 
คณะเทคโนโลยี 
๑๘. นายฤชากร คงมั่น สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๙. นางสาวลลิตา ภานุรักษ์ สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะศึกษาศาสตร์ 
๒๐. นางสาววริศรา หาญอาษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๒๑. นายศุภชัย นาคอินทร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
๒๒. นางสาวสินีนาฎ สียางนอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
๒๓. นายสุรศักดิ์ วงเวียน สาขาวิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
๒๔. นายสุริยา มีคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๒๕. นางสาวอภิณญา ทันจิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๒๖. นางสาวเอื้องฟ้า กองดี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 


ในวโรกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละออง 
พระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และขอพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร และ 
ปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


371