คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล 
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ในนามของมหาวิทยาลัย และผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในที่นี้รู้สึก 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราช 
ดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 
การศึกษา รุ่นที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ยังความปลาบปลื้มโสมนัส และ
เป็นสิริมงคล แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ 
ผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษา ตลอดจนพสกนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท ในวันนี้ 

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท 
พระราชทานปริญญาบัตร ตามที่ผู้แทนมหาวิทยาลัยจะได้กราบบังคมทูล ต่อจากนั้น 
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
และผู้เข้าร่วมงานสืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

505