คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนตรี ตู้จินดา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนตรี ตู้จินดา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนตรี ตู้จินดา กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอพระราชทาน 
พระราชวโรกาสกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
หาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิต และนิสิต ตลอดจน 
ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมกัน ณ ที่นี้ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ปฏิบัติภารกิจ 
ตามพันธกิจในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ เพื่อ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

519
ตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยในแขนงต่าง ๆ ตลอดจนให้การบริการ 
วิชาการแก่ชุมชน และทำานุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมติเป็นเอกฉันท์
ขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา แด่ใต้ฝ่าละอองพระบาท อนุมัติ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๕ ราย และอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จ 
การศึกษา จำนวน ๔,๘๒๑ ราย 

ลำดับนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก รองศาสตราจารย์
สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กราบบังคมทูลถวาย 
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พระภิกษุ และเบิกผู้บริหาร และคณาจารย์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตร ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราโชวาท 
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เฝ้า 
ทูลละอองพระบาท ณ ที่นี้ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

520