คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 
ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอพระราชทานพระราชวโรกาส เบิกพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๒ รูป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดังนี้

ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

12
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
นางปิยพรรณ หันนาคินทร์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงมาลัย มุตตารักษ์ 

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณจินตนา แสนวงศ์ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

13