คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา เงารังษี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา เงารังษี ขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
โดยลำดับ

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ศาสตราจารย์อำานวย ถิฐาพันธ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
Professor Dr. Teruo Higa 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

17