คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒน. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒน. 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ 
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล 
สกลสัตยาทร นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมทั้งคณะกรรมการสภา 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และบัณฑิตทั้งปวง 
ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยจง 
ปกป้องคุ้มครองใต้ฝ่าละอองพระบาท ให้ทรงพระเกษมสำราญ เลิศยิ่งด้วย 
พระเกียรติคุณ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดไป 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ในรูปแบบ Conservatory of Music 
ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

20
นราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก สาขาดุริยางคศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
จำนวน ๑๔ คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามพันธกิจหลัก ๔ ด้าน 
ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการ และ 
การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายกับสถาบัน 
การศึกษาด้านดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์และข้อมูลด้านวิชาการ การจัดแสดงดนตรีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
นอกจากนี้ สถาบัน ฯ ยังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ด้านดนตรีแก่เยาวชนและ 
สาธารณชนทั่วไป ได้จัดตั้งวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อพัฒนา 
และเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจ และมีความรู้ความชำนาญ ได้แสดงความสามารถ 
สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรก เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
รวม ๑๓ คน 

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตให้
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณ ในโอกาสที่สถาบัน 
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์แด่ใต้ฝ่าพระบาท กับขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ ผู้รักษาการแทน 
คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา ประจำ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๓ คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต่อจากนั้น 
ขอพระราชทานพระราโชวาทแก่เหล่าบัณฑิต เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

21